• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin ucznia

REGULAMIN UCZNIA

Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza

w Czechowicach – Dziedzicach

 

 

§ 1

Prawa ucznia

Uczeń Gimnazjum ma prawo do :

1)     zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,

2)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

4)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum jeśli nie narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej,

7)     rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,

8)     sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz znajomości ustalonych sposobów badań postępów w nauce,

9)     pomocy w przypadku trudności w nauce,

10)korzystania z przywilejów uczniowskich w postaci: „szczęśliwego numerka” oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnej w poczcie sztandarowym.

11)zwolnienia ze sprawdzenia zadania domowego i wiadomości przekazywanych na lekcji podczas, której byli nieobecni pod warunkiem, że reprezentowali Gimnazjum w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Wyjątek stanowią:

a)     wcześniej zapowiedziane sprawdziany, kartkówki,

b)     zajęcia edukacyjne, których liczba tygodniowo wynosi 1godzinę.

12)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

13)korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej,

14)korzystania z bezpiecznego oprogramowania broniącego dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia,

15)wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych działających w Gimnazjum,

16)korzystania z opieki medycznej higienistki szkolnej,

17) udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Gimnazjum,

18)odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

§ 2

Obowiązki ucznia

Uczeń Gimnazjum w szczególności zobowiązany jest do:

1)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Gimnazjum oraz należytego przygotowania do zajęć i niezakłócania ich przez niewłaściwe zachowanie,

2)     regularnego uczęszczania na lekcje i nie spóźniania się,

3)     przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum regulaminów i Statutu,

4)     podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

5)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum,

6)     dbania o własne życie, higienę oraz rozwój,

7)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum,

8)     dbania o schludny i estetyczny wygląd,

9)     godnego reprezentowania Gimnazjum,

10)noszenia jednolitego stroju, jeśli został przyjęty,

11)przedstawienia w terminie do 7 dni pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych; powyżej 5 dni – na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

12)nieskorzystania podczas zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego (za wyjątkiem kalkulatora i zegarka). Konsekwencją nieprzestrzegania powyższego zapisu jest całkowity zakaz posiadania na terenie Gimnazjum sprzętu elektronicznego.

 1. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania środków odurzających i palenia tytoniu.
 2. Niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

 

§ 3

Nagrody

 

 1. Uczeń może być nagradzany za :

1)    osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy, wykraczające poza obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach),

2)    osiągnięcia w pracy na rzecz Gimnazjum i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w imprezach środowiskowych),

3)     wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.

 1. Stosuje się następujące rodzaje nagród :

1)     pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,

2)     pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum społeczności szkolnej,

3)     przyznanie dyplomu,

4)     przyznanie nagrody rzeczowej np. w formie książki, piłki itp.,

5)    inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi Gimnazjum.

 

 

 

§ 4

Kary

 

 1. Karze podlega uczeń za :

1)     naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,

2)     agresywne zachowanie się w Gimnazjum i poza nią,

3)     niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,

4)     rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej,

5)     postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

 1. Stosuje się następujące kary :

1)     upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela w obecności rodziców ucznia,

2)     upomnienie ustne z wpisem do dokumentacji klasowej, udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela w obecności rodziców ucznia,

3)     naganę dyrektora udzieloną w obecności rodziców ucznia,

4)     obniżenie oceny zachowania, do nagannej włącznie,

5)     czasowe lub stałe przeniesienie do klasy równoległej.

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się :

1)     agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych,

2)     częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. Gimnazjum, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),

3)     powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego,

4)     zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu).

 1. Od kar udzielonych przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora Gimnazjum, od kar udzielonych przez dyrektora – do rady szkoły lub w przypadku jej braku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 5

Zasady zachowania ucznia na terenie szkoły

 1. Uczeń przychodzi do szkoły najpóźniej pięć minut przed rozpoczęciem swoich lekcji.
 2. Uczeń spóźniony powyżej 15 minut nie może wejść na lekcje (spóźniony uczeń czeka na szkolnym holu lub w świetlicy). Wyjątek stanowią usprawiedliwione spóźnienia, spowodowane ważnymi przyczynami.
 3. Wygląd ucznia musi być zgodny z przyjętym wizerunkiem gimnazjalisty.
 4.  Uczeń nie używa wulgarnych słów.
 5. W czasie lekcji uczeń przebywa w sali lekcyjnej.
 6. Lekcję kończy dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje nauczyciel. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.
 7. Uczeń nie może jeść obiadu podczas swoich lekcji, nie może także wychodzić na obiad podczas lekcji i spóźniać się po obiedzie.
 8.  Przerwy spędzają uczniowie na kondygnacjach, na których mają następną lekcję, na szkolnym holu lub na placu rekreacyjnym.
 9.  Zabrania się wychodzenia w czasie lekcji i przerw do pobliskich sklepów, bloków, na boisko.
 10. W czasie pobytu w szkole uczeń dba o swoją własność (nie zostawia plecaka i innych rzeczy bez opieki), dba także o mienie szkoły. Nieumyślne szkody zgłasza natychmiast nauczycielowi dyżurnemu. Za zniszczenia, wybicie szyby ponosi koszty finansowe.
 11.  Uczeń nie ma prawa krzywdzić innych. Nie może zastraszać, grozić, wymuszać oraz krzywdzić w żaden inny sposób. Pokrzywdzony ma prawo i obowiązek zgłosić zdarzenie do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 12. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, wychylać się przez okna czy wyrzucać przez nie czegokolwiek.
 13. Zastępstwa i inne zmiany w planie tygodniowym uczeń odczytuje z informacji w gablocie znajdującej się na parterze, przy sekretariacie.
 14. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę. W czasie trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach segmentu dydaktycznego.
 15. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię spędzają czas w świetlicy, bibliotece lub w innym miejscu wskazanym przez wychowawcę.
 16. Ubrania wierzchnie uczniowie zostawiają w szatni. W szkole uczeń nie może być w ubraniu wierzchnim, w czapce lub w kapturze.
 17. W czasie lekcji uczeń nie może korzystać z telefonów komórkowych, kamer, dyktafonów i innych urządzeń. W przypadku nieprzestrzegania zakazu urządzenia te będą rekwirowane i odbierać je będą rodzice. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie ww. urządzeń (także podczas przerw) dla nagrywania, filmowania kogokolwiek bez jego zgody.

 

§ 6

Wizerunek Gimnazjalisty

 1. 1.      Gimnazjalista prezentuje swoją postawą kulturę osobistą niebudzącą zastrzeżeń:

1)     jest kulturalny,

2)     nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje,

3)     nie jest wulgarny,

4)     jest niezawodny i odpowiedzialny,

5)      nie wagaruje,

6)     szanuje cudzą własność,

7)     odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

8)      jest prawdomówny,

9)     nie zagraża zdrowiu i życiu otaczających go ludzi.

 1. Gimnazjalista wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych:

1)     bierze aktywny udział w życiu szkoły dzielnicy i miasta,

2)     jest koleżeński i uczynny,

3)     chętnie się uczy,

4)      jest punktualny i zdyscyplinowany,

5)      pracuje na miarę swoich możliwości,

6)      jest ambitny, odpowiedzialny i pracowity.

 1. Wygląd zewnętrzny Gimnazjalisty: ubiór, makijaż oraz fryzura, są dostosowane do wieku i sytuacji. Gimnazjalista jest schludny i czysty:

1)     bez makijażu,

2)     jego paznokcie mają naturalny kolor,

3)     chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w uszach dziewcząt,

4)     nosi zamienne obuwie sportowe (zabronione, jako niebezpieczne, są szpilki, buty z okuciami, obuwie wyjściowe),

5)     jego włosy mają naturalny kolor i są estetycznie uczesane,

6)     nie nosi ozdób, które mogą stanowić zagrożenie,

7)     nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (noży, zapalniczek i innych),

8)     bluzki dziewcząt nie mają zbyt dużych dekoltów, a ich długość umożliwia włożenie do spódnicy lub spodni (nie odsłaniają ciała),

9)     spódnice dziewcząt nie mogą być zbyt krótkie, [Jeżeli strój ucznia budzi zastrzeżenia (np. zbyt odkrywa ciało) wychowawca ma obowiązek wezwać rodziców i poinformować ich, że w ten sposób uczeń łamie regulamin ucznia].

10)odzież powinna mieć stonowane kolory, zabronione jest noszenie jaskrawych ubrań rzucającymi się w oczy dodatkami, np. z cekinami,

11)podczas uroczystości szkolnych uczeń występuje w stroju galowym (biała koszula, bluzka, ciemna spódnica, spodnie, nie dżinsowe),

12)strojem obowiązującym podczas zajęć z wychowania fizycznego jest biały lub kolorowy  t-shirt oraz krótkie spodenki zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców.

 

 

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 21/09/10 z dnia 21.04.2010r.

 

 

 

You are here: