• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin użytkowania szafek

Regulamin użytkowania szafek ubraniowych

w Gimnazjum Publicznym nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza

w Czechowicach - Dziedzicach

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Szafki są własnością szkoły.
 2. Uczeń nabywa praw do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach.
 3. Jedna szafka przeznaczona jest dla jednego ucznia.
 4. Na zamku każdej szafki wygrawerowany jest numer, zgodny z numerem klucza jaki otrzymują uczniowie.
 5. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje w szkole i nie polega wydawaniu.

OBOWIĄZKI SZKOŁY                                                                                         

 1. Szkoła zapewnia:

1)     przydział jednej szafki dla każdego użytkownika,

2)     naprawę i konserwację szafek,

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:

1)     naprawy,

2)     przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub uchodzących za niebezpieczne,

 1. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów wraz z przydzielonymi numerami szafek.
 2. Wychowawca klasy, na zakończenie roku szkolnego sprawdza stan szafek i odbiera od uczniów klucze.

NAPRAWY

 1. Uczeń zgłasza usterkę lub zgubienie klucza na piśmie do wychowawcy klasy
 2. W zgłoszeniu powinien znaleźć się numer szafki, rodzaj usterki.
 3. Wychowawca klasy na zgłoszeniu potwierdza własnym podpisem, że uczeń jest przydzielony do wskazanej szafki.
 4. Uczeń ze zgłoszeniem podpisanym przez wychowawcę udaje się do woźnej szkolnej.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.
 2. Uczeń korzysta z szafki po wpłaceniu w sekretariacie szkoły kaucji w wysokości 20 zł. W/w kwota stanowi zabezpieczenie należytego korzystania z szafki i podlega zwrotowi na koniec roku szkolnego.
 3. Uczniowie powinni dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek, dlatego zabrania się wykonywania napisów, rysunków, oklejania szafek zarówno w środku, jak i na zewnątrz szafki.
 4. Wszelkie usterki uczniowie powinni zgłaszać na piśmie do wychowawcy klasy, który po potwierdzeniu ich tożsamości, kieruje ich do woźnej szkolnej.
 5. Uczniowie nie przechowują w szafce  szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki.
 6. Wszystkie plastikowe butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.
 7. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych), czy nieświeżych kanapek.
 8. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szafki przez ucznia koszty naprawy, pomniejszone o wysokość kaucji, ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
 9. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W sytuacji zagubienia przez ucznia klucza do szafki – za wymianę zamka, uczeń uiszcza opłatę na Radę Rodziców GP 3 w Czechowicach - Dziedzicach w sekretariacie szkoły w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów.
 11. Uczeń nie może samodzielnie dorobić klucza do szafki, wykonuje to woźna szkolna.
 12. Okresowej kontroli kluczy dokonuje wychowawca klasy przynajmniej dwa razy w semestrze.

WYDAWANIE KLUCZY

 1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki z wybitym numerem na kluczu, identyczny z numerem zamka, podlegający zwrotowi na zakończenie roku szkolnego.
 2. Wychowawca sporządza listę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz  numerem przydzielonego klucza i przekazuje ją do 15 lutego 2010r. dyrektorowi szkoły.

ZWROT KLUCZY

 1. Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze zgodne z wydanymi numerami.
 2. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane.
 3. Klucze zwracane są do wychowawcy klasy najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 4. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

ZGUBIENIE KLUCZY

 1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o tym fakcie wychowawcę.
 2. Wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty zgłoszenia.

 

You are here: