• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Procedury

PROCEDURY I DZIAŁANIA W KIERUNKU ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU,

PRZESTĘPCZOŚCI I AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY

 

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji
z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera  
i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, 
a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.

 Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

 §10 Rozporządzenia  zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 

Więcej

 Podstawę prawną do wprowadzenia procedur stanowią:

1)    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.

2)     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./.

3)     Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.

4)     Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./

5)     Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.
w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6)      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./.

7)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.

8)     Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r.

CELE DZIAŁAŃ:

 • Zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją
 • Kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialności oraz znajomości zasad bezpieczeństwa, znajomości przepisów prawa
 • Kształtowanie wśród nauczycieli umiejętności prawidłowej oceny sytuacji zagrożenia
 • Kształtowanie właściwych reakcji wychowawcy, nauczycieli i dyrektora  w sytuacjach trudnych
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji trudnej
 • Opracowanie procedur postępowania w działaniach przeciwko zjawiskom zagrożenia narkomanią, alkoholizmem
 • Ustalenie zasad  współpracy szkoły z policją.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW:

 • Zapoznanie nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów z procedurami
 • Kontynuowanie współpracy z policją
 • Rady szkoleniowe
 • Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie szkoły
 • Spotkania młodzieży z przedstawicielami policji na tematy odpowiedzialności za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, sposobów unikania zachowań ryzykownych itp.

 

 1.      PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA , KTÓRY WYKAZUJE PRZEJAWY AGRESJI W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA

 

Za przejawy agresji ucznia w stosunku do nauczyciela uznaje się  następujące zachowania ucznia:

 • Komunikowanie się z nauczycielem podniesiony tonem,
 • Znieważenie nauczyciela poprzez kierowanie w jego stronę wulgarnych wyrazów, ocen i opinii, gestów,
 • Posługiwanie się wulgarnym słownictwem w obecności nauczyciela,
 • Groźby,
 • Naruszanie nietykalności osobistej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

 1. Przerywanie lekcji, wezwanie członka Zespołu Wychowawczego,
 2. Odizolowanie agresywnego ucznia od reszty klasy,
 3. Wezwanie rodziców ucznia wykazującego przejawy agresji do szkoły celem odebrania dziecka,
 4. Sporządzenie notatki ze zdarzenia przez pokrzywdzonego i interweniującego, przekazanie jej Dyrektorowi szkoły,
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia o zdarzeniu  najbliższą jednostkę policji, przekazuje materiały z interwencji.
 6. W przypadku nieobecności rodziców uczeń pozostaje pod opieką członka Zespołu Wychowawczego.
 7. Kopia notatki ze zdarzenia znajduje się w segregatorze „Rejestr zdarzeń i incydentów”.

 

 2.      PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO


Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.

Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach. Można korzystać z niego wyłącznie w czasie przerw w celu komunikowania się w istotnych sprawach rodzinnych, zdrowotnych.

 1.  Nie wolno filmować, fotografować nauczycieli,  pracowników szkoły, innych uczniów bez ich wiedzy  i zgody.
 2. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP oraz innych rejestratorów elektronicznych (z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń posiada opinię lub orzeczenie wskazujące na konieczność korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z w/w sprzętów).
 3. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
 4. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły i poinformowaniu rodziców  (opiekunów prawnych). Zdeponowanie winno nastąpić w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu.
 5. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
 6. Każdorazowe naruszenie zasad w/w regulaminu skutkuje wpisem do dzienniczka uwag.
 7. Uczeń, który trzykrotnie złamie powyższe ustalenia zostaje ukarany zakazem   przynoszenia telefonu do szkoły, kontakt z rodzicami będzie możliwy za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej włącznie. 
 9. Nagrywanie i filmowanie osób wymienionych w pkt. 3 bez ich zgody skutkuje karą w postaci nagany dyrektora szkoły.

Pokrzywdzony pracownik szkoły pisemnie zgłasza naruszenie zasad niniejszej procedury dyrektorowi, który zawiadamia o zdarzeniu najbliższą jednostkę policji; natomiast  w przypadku ucznia sprawa jest zgłaszana przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 3.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WANDALIZMU, DEWASTACJI, ZNISZCZENIA MIENIA,

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZKOŁY, PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA


Przez akt wandalizmu, zniszczenia , dewastacji rozumie się:

 • trwałe uszkodzenie wszelkich przedmiotów będących własnością szkoły, jej pracownika lub ucznia,
 • umieszczanie napisów, rysunków na ścianach, ławkach, drzwiach, których usunięcie wykracza poza typowe czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie placówki  wykonywane przez pracownika obsługi.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

1.  W przypadku zgłoszenia bądź zauważenia w/w zachowań osoba będąca ich świadkiem zgłasza fakt wychowawcy klasy ucznia i odnotowuje go w dzienniczku uwag.

 1. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym ustala okoliczności zdarzenia, sprawców, poszkodowanych, świadków, udział osób trzecich; sporządza notatkę (wg wzoru).

W przypadku nieobecności pedagoga lub psychologa w/w działania podejmuje członek Zespołu Wychowawczego.

 1. Osoba interweniująca zawiadamia o zdarzeniu Dyrekcję szkoły, rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu, których zobowiązuje do stawiennictwa w szkole celem ustalenia warunków naprawienia szkody, a gdy jest to niemożliwe – zadośćuczynienia.
 2. W sytuacji znacznej szkodliwości czynu i jednoczesnej odmowie stawiennictwa w szkole przez rodziców sprawcy, odmowie naprawienia wyrządzonej szkody Dyrekcja kieruje sprawę do najbliższej jednostki policji.

W przypadku czynu na szkodę ucznia kroki prawne podejmują rodzice lub prawni opiekunowie.


 4.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY JEST PODEJRZANY

 O PALENIE PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY


 1. Osoba, która powzięła uzasadnione przypuszczenie bądź była świadkiem zdarzenia, w którym uczeń palił papierosy na terenie szkoły niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy, a następnie odnotowuje go w dzienniczku uwag. W przypadku braku wychowawcy zgłoszenie kieruje się do koordynatora ds. profilaktyki, a w przypadku jego nieobecności do pedagoga lub psychologa szkolnego (w zależności od dyspozycyjności w/w osób).
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym przeprowadzają z uczniem rozmowę profilaktyczną, po czym informują rodziców o zdarzeniu.
 3. Uczeń ma obowiązek przygotować materiały na godzinę wychowawczą poświęconą profilaktyce uzależnień, wziąć udział w jednej akcji na rzecz promocji zdrowia lub ochrony środowiska.
 4. Trzykrotne uwagi o paleniu papierosów przez ucznia na terenie szkoły skutkują pisemnym upomnieniem wychowawcy; każde następne naganą dyrektora równoznaczną z obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.

 

5.     PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA FAKTU PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ NA TERENIE SZKOŁY

 

Za przejawy  przemocy uznaje się :

Przemoc fizyczną – szarpanie, popychanie , kopanie, pobicia, świadome i celowe bójki;

Przemoc psychiczną – wyzywanie, obrażanie, prześladowanie, namawianie innych do wyrządzania przykrości danemu uczniowi bądź grupie uczniów, szantażowanie, zastraszanie, izolowanie, ignorowanie.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

 1. Osoba, która stwierdziła fakt przemocy zgłasza go wychowawcy poszkodowanego            i sprawcy przemocy oraz pedagogowi lub psychologowi szkolnemu ( w zależności od dyspozycyjności), a w wyjątkowych sytuacjach dyrektora szkoły. W przypadku przemocy fizycznej z uszkodzeniem ciała uczniowi udzielona jest pierwsza pomoc, a w razie konieczności pomoc lekarska.
 2. W/w nauczyciele przeprowadzają z uczniami rozmowę mającą na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia faktu, rozpoznania skali zjawiska, możliwości pozytywnego rozwiązania problemu, poinformowanie uczniów o prawnych i społecznych konsekwencjach zajścia.
 3. Pedagog lub psycholog szkolny spisuje  notatkę z przeprowadzonej rozmowy, a wychowawcy zawiadamiają rodziców uczniów o zaistniałym fakcie, ustalają termin wizyty w szkole.

Jeżeli zdarzenie miało charakter incydentalny i obie strony wyrażają chęć współpracy wychowawcy wraz z pedagogiem lub psychologiem opracowują kontrakt regulujący relacje pomiędzy stronami konfliktu, a sprawca zostaje ukarany pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy.

Jeżeli zdarzenie powtarza się kolejny raz, uczeń jest zobowiązany do obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych na terenie szkoły lub terapii na terenie poradni pedagogiczno - psychologicznej, a dyrektor szkoły wysyła zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Pszczynie- Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły równoznaczną z obniżeniem oceny  z zachowania o jeden stopień.

Uwaga:

 1. W przypadku ucznia objętego nadzorem kuratora pedagog szkolny informuje go o zaistniałym fakcie.
 2. Każdy przypadek pobicia z uszkodzeniem ciała lub ciągłe, długotrwałe prześladowanie, nękanie, zastraszanie czy dręczenie zgłaszany jest do Zespołu ds. Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Bielsku – Białej.6.     6.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 

 1.  Osoba, która uzyskała informację o tym, iż uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.
 2. Osoby wymienione w pkt. 1 udzielają uczniowi pierwszej  pomocy stosownie do zapotrzebowania, czuwają nad tym, aby nie zatrzeć śladów, mogących przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności i sprawców zdarzenia.
 3. Wychowawca klasy lub pedagog (psycholog) szkolny zawiadamia rodziców uczniów, sporządza notatkę służbową z przeprowadzonych ustaleń.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę Policji.
 5. Zdarzenie odnotowuje się w „rejestrze incydentów i zdarzeń”.

 

7.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, WOBEC KTÓREGO POWZIĘTO PRZYPUSZCZENIE,

ŻE POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

 

 1. Osoba, która powzięła przypuszczenie, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą narkotyk niezwłocznie zawiadamia dyrekcję szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w obecności wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego lub członka Zespołu Wychowawczego prosi ucznia o przekazanie w/w substancji, okazanie zawartości torby szkolnej, odzieży, szafki szkolnej.

Żaden pracownik szkoły nie ma prawa przeszukiwać ucznia.

 1. Wychowawca lub pedagog lub psycholog szkolny zawiadamia o zaistniałym fakcie rodziców i zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.
 2. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji; w obecności osób wymienionych w pkt. 2 okazuje rodzicom przejętą substancję, zabezpiecza ją, sporządza odpowiedni protokół, gdzie zamieszcza informacje na temat właściciela substancji, okoliczności jej nabycia, świadków transakcji, pośredników, itp.

Zabezpieczona substancja musi pozostać w miejscu uniemożliwiającym dostęp osób trzecich i w nienaruszonym stanie przekazana funkcjonariuszom Policji na terenie szkoły.

 1. W przypadku ucznia, który odmawia okazania podejrzanej substancji bądź zawartości torby, szafki, odzieży czynności związane z przeszukaniem, zabezpieczeniem substancji wykonują funkcjonariusze Policji.
 2. Do momentu przyjazdu Policji uczeń musi być odizolowany od pozostałych, pod kontrolą nauczyciela czuwającego nad tym, aby podejrzana substancja nie została połknięta, zniszczona, przekazana innym osobom.
 1. Rodzice mogą odebrać ucznia po zakończeniu czynności proceduralnych, za zgodą Policji.
 2. Uczeń będący sprawcą zdarzenia będącego przedmiotem powyższej procedury otrzymuje naganę dyrektora.

 

8.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA,  ŻE UCZEŃ  ZNAJDUJE SIĘ

POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW


 1.  W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu  lub narkotyków nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 2. Zawiadamia dyrektora, wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego. Dyrektor  szkoły wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej
 3. Wychowawca lub pedagog czy psycholog szkolny  zawiadamia rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo o przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  z dyrektorem szkoły.
 4. Gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły albo nie można się z nimi skontaktować, gdy uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji. Policjanci mogą przewieźć ucznia do Izby Wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do czasu wytrzeźwienia.  O tym fakcie powiadamiają rodziców oraz sąd rodzinny.
 5. Uczeń jest ukarany naganą dyrektora.
 6. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżona ocenę z zachowania do stopnia nagannego.
 7. Każdy przypadek przebywania na terenie szkoły ucznia pod wpływem alkoholu, narkotyków szkoła zgłasza do Sądu dla nieletnich.

 

9.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY NAGMINNIE ZAKŁÓCA TOK LEKCJI

 

Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od początku do zakończenia danej jednostki lekcyjnej. W  przypadku stwierdzenia przez nauczyciela zachowania ucznia, które w rażący sposób  uniemożliwia realizację  danej jednostki lekcyjnej stosuje się następującą  procedurę:

 1. Nauczyciel przerywa lekcję, a następnie wysyła przewodniczącego klasy do pokoju nauczycielskiego po wychowawcę.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy przewodniczący klasy zawiadamia członka Zespołu Wychowawczego, który w tym momencie nie prowadzi planowych zajęć  z uczniem, rodzicem, przedstawicielem sądu itp.
 3. Osoba interweniująca  podejmuje działania dyscyplinujące ucznia, a w przypadku dalszego zakłócania zajęć  odizolowuje go od reszty klasy i kieruje pod opiekę świetlicy lub biblioteki, pedagoga, psychologa szkolnego (w zależności od dyspozycyjności w/w osób).  W  tym czasie uczeń ma obowiązek samodzielnie opracować treści omawiane na danej jednostce lekcyjnej.
 4. Osoba interweniująca sporządza notatkę z incydentu (wg podanego wzoru) i zawiadamia rodziców ucznia, a nauczyciel prowadzący zajęcia odnotowuje zdarzenie w dzienniczku uwag.
 5. W przypadku nieobecności członków Zespołu Wychowawczego oraz wychowawcy klasy interwencję podejmuje dyrekcja szkoły.
 6. Notatki z interwencji przechowywane są w oddzielnym segregatorze.
 7. W przypadkach rażącego, notorycznego zakłócania toku lekcji Zespół Wychowawczy będzie wnioskował o czasowy udział w lekcji rodzica ucznia, który uniemożliwia prowadzenie zajęć.

 

10.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW.

  

 1.  Osoba, która dokonała odkrycia niebezpiecznych przedmiotów lub substancji zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły.
 2.  Dyrektor szkoły niezwłocznie wyznacza osobę odpowiedzialna za uniemożliwienie dostępu do nich osób trzecich, a w przypadku realnego zagrożenia podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi lub mienia.
 3. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, wyznacza osobę odpowiedzialną za pomoc Policji w wykonywaniu czynności proceduralnych.
 4. Niebezpieczne przedmioty mogą być przemieszczane i poddawane analizom tylko przez uprawnionych funkcjonariuszy służb specjalnych.
 5. Nauczyciele sprawujący opiekę nad młodzieżą czuwają nad tym, aby nie dopuścić do wybuchu paniki, dbają o to, aby uczniowie nie zakłócali pracy wezwanych służb, stosują się do zaleceń Dyrektora bądź koordynatora wezwanych służb.
 6. Zdarzenie jest odnotowane w „Rejestrze incydentów i zdarzeń”.
 7. Uczeń, który przyniósł na teren szkoły niebezpieczne przedmioty lub substancje, materiały wybuchowe, zostaje ukarany naganą dyrektora szkoły.


11.  PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW


 1. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 2. W przypadku gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Jeżeli nieobecności te są nieusprawiedliwione, dyrektora ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni roboczych  od powrotu ucznia do szkoły.
 5. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie. Do 5 dni nieobecności usprawiedliwiane są na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
 6. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy klasy.
 7. Uczniowi, który ze względu na dłuższą chorobę nie może uczestniczyć na zajęciach lekcyjnych w szkole organizuje się nauczanie indywidualne (na warunkach zgodnych z rozporządzeniem o nauczaniu indywidualnym).
 8. W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.
 9. W przypadku gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych (lub spóźnień) w semestrze od sumy punktów otrzymanych w kategorii dotyczącej zachowania odejmuje się 10%.

    3 nieuzasadnione, celowe, nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia szkolne traktowane są jak 1 godzina    nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcjach. Każde następne 15 godzin nieusprawiedliwionych skutkuje obniżeniem sumy punktów o 15%.

    10.   W przypadku ucznia, który w danym miesiącu opuścił bez usprawiedliwienia 20 i więcej godzin lekcyjnych wdroży się procedury Komisji Obowiązku Szkolnego.

    11.  Dalsze działania prowadzone są zgodnie z tą procedurą, w porozumieniu z sądem rodzinnym.

    12.  Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.

   13.  Rodzic/prawny opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych problemami zdrowotnymi.

   14.  Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji wychowania fizycznego. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.

Wyjaśnienie:

1)    Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych, bądź konkursach przedmiotowych  odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych nie zaznacza się nieobecności, lecz wpisuje się odpowiednio informację „zawody”, „konkurs” (wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji od nauczyciela odpowiadającego za organizację zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych).

2)    Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić założenia programu przeciwdziałania wagarom (Komisja Obowiązku Szkolnego) oraz sporządzić listę obecności rodziców uczestniczących w zebraniu. Rodzice składają wzór podpisu, który widniał będzie pod usprawiedliwieniem.

3)    Wychowawca ustala z rodzicami sposoby kontaktowania się ze szkołą.

4)    Wychowawca po upływie 7 dni roboczych od zakończenia nieobecności ucznia godziny nieusprawiedliwione oznacza „N”.

5)    Rodzic jest zobowiązany ściśle współpracować z wychowawcą w celu kontroli frekwencji ucznia.

6)    Jeżeli uczeń  chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu jest zobowiązany do przedłożenia  pisemnej informacji od rodzica  potwierdzającej fakt zwolnienia  z podaniem jego przyczyny.

7)    Wychowawca ma obowiązek przekazywania informacji o nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów, informując telefonicznie rodziców ucznia.

8)    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pisemnie zgłaszają wychowawcy powtarzające się nieobecności ucznia na lekcji.

9)    Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i uzupełnia miesięczne zestawienie nieobecności uczniów w dzienniku. Do 10 dnia każdego miesiąca należy wypełnić tabelę w dzienniku, dotyczącą frekwencji uczniów z poprzedniego miesiąca.


12.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY MIENIA,

NALEŻĄCEGO  DO PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA


 1. Poszkodowany pracownik szkoły zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, a uczeń – wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje pedagoga lub psychologa szkolnego (w zależności od dyspozycyjności) i wraz z nim ustala okoliczności zdarzenia, sprawców, świadków, udział osób trzecich; sporządza notatkę (wg wzoru). W przypadku nieobecności pedagoga lub psychologa w/w działania podejmuje członek Zespołu Wychowawczego.
 3. Osoba interweniująca zawiadamia o zdarzeniu Dyrekcję szkoły, rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu, których zobowiązuje do stawiennictwa w szkole celem ustalenia warunków naprawienia szkody, a gdy jest to niemożliwe – zadośćuczynienia.
 4. W sytuacji znacznej szkodliwości czynu, braku reakcji rodziców sprawcy na wezwanie do szkoły, odmowie naprawienia wyrządzonej szkody, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji. W przypadku czynu na szkodę ucznia kroki prawne podejmują rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Jeżeli zdarzenie wystąpiło jednorazowo, a sprawca naprawił wyrządzoną szkodę zostaje ukarany upomnieniem wychowawcy klasy.
 6. Jeżeli kradzież miała miejsce kolejny raz uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania.

 

13.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA PLANUJACEGO ZAMACH SAMOBÓJCZY

 

 1. Osoba, która powzięła przypuszczenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń, planujący zamach samobójczy, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wychowawcę, psychologa szkolnego (w przypadku jego nieobecności pedagoga szkolnego).
 2. Uczeń zostaje odizolowany od innych, oddany pod opiekę psychologa szkolnego (pedagoga szkolnego), który wraz z wychowawcą przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu diagnozę przyczyny planu ucznia, jego stanu emocjonalnego, stopnia zagrożenia.
 3. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniem, a psycholog (pedagog) informuje dyrektora szkoły o zdarzeniu, wzywa do szkoły rodziców.
 4. Do przyjazdu rodziców uczeń jest pod opieką psychologa lub pedagoga szkolnego (a w przypadku ich nieobecności przebywa w obecności wychowawcy klasy lub kierownika świetlicy).
 5. Psycholog lub pedagog szkolny w obecności dyrektora szkoły przedstawia rodzicom sytuację, wyniki wstępnej oceny ryzyka, nawiązuje kontakt z PPP celem zapewnienia uczniowi pomocy psychologicznej.
 6. Rodzice ucznia zobowiązani są do niezwłocznej konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej dziecka, stałego  monitorowania stanu emocjonalnego dziecka, reagowania na wszelkie niepokojące zmiany zachowania, udzielania mu wsparcia, ścisłej współpracy ze szkołą w zakresie wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji dziecka, zaleceń do pracy z nim.
 7. Psycholog lub pedagog szkolny udzielają rodzicom informacji na temat adresów osób oraz instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.
 8. W przypadkach, wymagających pomocy lekarskiej, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe, które podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w stosunku do ucznia.

 

14.    PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI


Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów. Informacji od dziecku udzielają wyłącznie nauczyciele przedmiotów, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny oraz dyrektor szkoły.

 1. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami i wychowawcami jest szkoła, a w szczególnych przypadkach dom ucznia.
 2. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
 3. Spotkania odbywają się w formie:
 • zebrań ogólnych z rodzicami,
 • indywidualnych konsultacji,
 • wywiadówek.

4.  Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami telefonicznie (przez sekretariat szkoły) lub pisemnie (przez zeszyt ucznia).

5.  W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach) nauczyciel nie może przyjmować rodziców/prawnych opiekunów.

6.  Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów na terenie szkoły są sale lekcyjne (nie pokój nauczycielski) oraz gabinety (pedagoga i dyrektora). Poza tymi miejscami informacji nie udziela się. Nie udziela się również telefonicznych informacji o uczniach (bez uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych). Nauczycieli obowiązuje dyskrecja.

7.  O ewentualnych zmianach terminów spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca jest zobowiązany pisemnie poinformować rodziców/prawnych opiekunów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce i godzinę spotkania (pozyskując informację zwrotną wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna).

8.  Obecność rodzica/prawnego opiekuna na zebraniach jest obowiązkowa.

9.  W razie nieobecności na dwóch zebraniach wychowawca może wezwać rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej (w terminie odpowiadającym wychowawcy).

10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców/prawnych opiekunów poza uzgodnionymi terminami.

11. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami telefonicznie. W innych sytuacjach wzywa rodzica/prawnego opiekuna za pośrednictwem zeszytu lub sekretariatu szkoły (w formie pisemnej).

W przypadku braku jakiegokolwiek zainteresowania sprawami dziecka, prosi się o pomoc dzielnicowego.

12. Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni (zaraz po zebraniu, informując dyrektora szkoły o zaistniałym problemie).

13. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów rodzice/opiekunowie prawni kierują w następującej kolejności do:

 • wychowawcy klasy,
 • nauczyciela uczącego danego przedmiotu,

 a w wyjątkowych sytuacjach do:

 • dyrektora szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • organu nadzorującego szkołę.

 

Wykaz materiałów i dokumentów wykorzystywanych w trakcie kontaktów z rodzicami:

 • odnotowanie obecności rodziców/prawnych opiekunów,
 • notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym,
 • notatka o przebiegu rozmowy, rezultatach, zobowiązaniach, podpisaniu kontraktu w „Teczce spraw wychowawczych”.

 

You are here: