• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Ocenianie


Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

 

w Gimnazjum Publicznym nr 3

im. Ignacego Łukasiewicza

w Czechowicach – Dziedzicach


Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami)
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz.155 z późn. zmianami);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późn. zmianami.);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17);
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225 z późn. zmianami);
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843).

 


Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Zasady wewnątrzszkolnego ocenienia określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Gimnazjum Publicznym Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach.
 2. Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 

Rozdział II

 

Cele i elementy oceniania

 

§ 2

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu :

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji        o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach         w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. uchylony

 

§ 3

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. 2.      Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z  odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział III

 

Wymagania edukacyjne i ogólne kryteria oceniania

§ 4

 1. Nauczyciele sporządzają rejestr wymagań wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania danego przedmiotu z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych.
 2. Rejestr wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowuje się z podziałem na:

1)     wymagania podstawowe

2)     wymagania ponadpodstawowe.

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –      na podstawie tej opinii.

 1. uchylony
 2. uchylony.
 3. uchylony.
 4. Szczegółowe wymagania dla uczniów, o których mowa w ust. 3 – 5, z danych zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 4a

 

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 

Rozdział IV

 

Zasady zapoznawania z systemem oceniania

 

§ 5

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)     uchylony.

 1. Na 1 miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:

1)     ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego,

2)     rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.

3)     Rodzice, nieobecni na ww. zebraniu, mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców) uznaje się za doręczony (KPA)

 

§ 6

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące;

2)     klasyfikacyjne:

3)     śródroczne i roczne,

4)     końcowe.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

1)     w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

a)     odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;  w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania,

b)     przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

c)      wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

2)     w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców – jeśli wyrażą taką wolę. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 2. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia uczniom odbywa się w następujący sposób:

1)     Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.

2)     Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.

3)      Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.

4)      Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej  i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.

5)     Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

 1. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac rodzicom uczniów odbywa się w następujący sposób:

1)     Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

2)     w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,

3)     w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,

4)     w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

5)     Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

 1. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:

1)     Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu.

2)     Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia . Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.

3)     Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły do końca danego roku szkolnego.

 

§ 7

 

 1. Nauczyciele oceniają wiedzę i umiejętności ucznia na podstawie odpowiedzi: ustnych, pisemnych, sprawdzianów działowych, kartkówek, zadań domowych      oraz pracy na lekcji.

1a.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy.

 1. Ustala się następującą ilość ocen cząstkowych dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym :

1)     co najmniej trzykrotna ilość ocen bieżących w stosunku do ilości godzin lekcyjnych w tygodniu z danego przedmiotu, gdy zajęcia edukacyjne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu; 1 godz. tygodniowo = co najmniej 3 oceny do klasyfikacji,

2)     co najmniej dwukrotna ilość ocen bieżących w stosunku do ilości godzin lekcyjnych w tygodniu z danego przedmiotu, gdy zajęcia edukacyjne odbywają się więcej niż dwa razy w tygodniu: 3 godz. tygodniowo = co najmniej 6 ocen do klasyfikacji,

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

Rozdział V

 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć

 

§ 8

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

1)     wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

2)     zajęć komputerowych lub informatyki

- uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 9

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 9a

 1. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

Rozdział VI

 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 

§ 9a

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)     śródrocznej i rocznej;

2)     końcowej.

§ 10

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

1a. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed feriami szkolnymi, ale nie później niż 30 stycznia.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Na klasyfikację końcową składają się:

1)     roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz

2)     roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)     roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 3a pkt. 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 11

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.

§ 12

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane:

1)     według następującej skali punktowo – procentowej:

a)     stopień               celujący                      odpowiada                       101% i więcej

b)     stopień                bardzo dobry              odpowiada przedziałowi     90% - 100%

c)      stopień               dobry                        odpowiada przedziałowi     75% - 89%

d)     stopień               dostateczny                odpowiada przedziałowi     51% - 74%

e)     stopień               dopuszczający             odpowiada przedziałowi     30% - 50%

f)       stopień               niedostateczny          odpowiada przedziałowi       0% - 29%

2)     w oparciu o wybrane przez nauczyciela formy pracy ucznia:

a)     Sprawdzian działowy, zadanie klasowe -                 od 0 pkt do 20 pkt

b)     Kartkówka -                                                      od 0 pkt do 10 pkt

c)      Odpowiedź ustna -                                            od 0 pkt do 10 pkt

d)     Zadanie domowe:        dłuższe, z odpowiedzią -     od 0 pkt do 10 pkt

e)     Zadanie domowe:        krótkie -                          od 0 pkt do 5 pkt

f)       Praca na lekcji -                                                od 0 pkt  5 lub 10 pkt

 1. Przyjmuje się zaokrąglane liczby procentów zgodnie z przyjętymi zasadami zaokrąglania liczb, tj. do 0,49 zaokrąglamy w dół, a od 0,5 zaokrąglamy w górę. Zasada ta nie dotyczy stopnia celującego – w tym wypadku uczeń musi zdobyć co najmniej 101%.
 2. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      

stopień celujący

6

odpowiada  przedziałowi 101%  i więcej

2)      

stopień bardzo dobry

5

odpowiada przedziałowi    90% - 100%

3)      

stopień dobry

4

Odpowiada przedziałowi    75% - 89%

4)      

stopień dostateczny

3

Odpowiada przedziałowi    51% - 74%

5)      

stopień dopuszczający

2

Odpowiada przedziałowi    30%  50%

6)      

stopień niedostateczny

1

Odpowiada  przedziałowi    0% - 29%

3a.  Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt 1-5.

3b.  Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt 6.

 1. Bieżące osiągnięcia ucznia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zapisywane są w dziennikach zajęć lekcyjnych.
 2. Dopuszcza się także zapisywanie ocen w zeszytach osiągnięć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, pod warunkiem systematycznego uzupełniania ich w dziennikach zajęć lekcyjnych.
 3. Ocena roczna jest podsumowaniem osiągnięć ucznia w trakcie całego roku szkolnego i ustalana jest na podstawie procentów zdobytych w ciągu roku.
 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 § 12a

 

 1. O organizacji pracy, wymaganiach szkolnych, treściach przedmiotowych, systemie oceniania uczniowie informowani są na lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu. Z notatką zamieszczoną w zeszycie powinni zapoznać się rodzice.
 2. Uczeń zobowiązany jest przynosić na zajęcia zeszyt, wskazane podręczniki, przyrządy lub inne pomoce.
 3. Uczeń ma obowiązek prowadzić systematyczne notatki na każdej lekcji w zeszycie lub, jeśli nie ma zeszytu, na kartce. Notatki z lekcji, na których uczeń był nieobecny powinny być przepisane, a nie skserowane (wyjątek stanowi dłuższa choroba ucznia). Jeśli nauczyciel nie zleci inaczej, zadania domowe uczniowie piszą ręcznie, nie wklejają odbitek ksero.
 4. Braki: zadania, zeszytu, wymaganego podręcznika, przyborów są zgłaszane nauczycielowi na początku zajęć. Uczeń może zgłosić bez żadnych konsekwencji braki :

a)        1 raz w  trakcie semestru w przypadku 1 - 2 lekcji tygodniowo,

b)       2 razy w trakcie semestru w przypadku 3 lekcji tygodniowo,

c)        3 razy w trakcie semestru w przypadku 4 - 6 lekcji tygodniowo.

Po wyczerpaniu limitu za brak: zadania, zeszytu, wymaganego podręcznika, przyborów uczeń otrzymuje każdorazowo (-1) punkt.

 1. Zadanie nieodrobione musi być uzupełnione do następnej lekcji.
 2. Brak zadania, którego termin był podany ze znacznym wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni) - np. wypracowania, recytacji, prezentacji lektury, itp. - wiąże się z oceną niedostateczną czyli 0/5 lub 0/10 pkt.

Stopień ten uczeń może poprawić wykonując zaległą pracę w ciągu jednego tygodnia - otrzymuje  wtedy  dodatkową ocenę.

 1. Odstępstwa od tych zasad są uwzględniane tylko w przypadku ważnych spraw szkolnych lub losowych (informacja ustna lub pisemna od rodziców).
 2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (rozumianego jako nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej):

a)     1 raz w  trakcie semestru w przypadku 1 - 2 lekcji tygodniowo,

b)     2 razy w trakcie semestru w przypadku 3 lekcji tygodniowo,

c)      3 razy w trakcie semestru w przypadku 4 - 6 lekcji tygodniowo.

Zgłoszenie nieprzygotowania po raz kolejny, niż dopuszczona ilość oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej w kategorii odpowiedź ustna (0/10).

 1. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania w przypadku wcześniej zapowiedzianej formy pracy.
 2. Nauczyciel ocenia aktywność ucznia wpisując w dzienniku plusy. Przez aktywność rozumie się: aktywny udział w lekcji, rozwiązywanie dodatkowych, nieobowiązkowych zadań, formułowanie wniosków i wyrażanie opinii, udział w konkursach itp.

Za cztery (4) plusy uczeń uzyskuje 1 punkt dodatkowy.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić się do odpowiedzi ustnej.
 2. Sprawdziany, testy, zadania klasowe, wypracowania obejmują cały materiał realizowanego działu. Zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

Liczba sprawdzianów z różnych przedmiotów w tygodniu nie może przekraczać trzech, a w ciągu dnia - jednego. Jeżeli w danym tygodniu nie odbędzie się zapowiedziany sprawdzian, automatycznie przesunięty zostaje na najbliższą lekcję bez względu na ilość zapowiedzianych w tym terminie sprawdzianów.

Sprawdziany można poprawiać w terminie ustalonym przez nauczyciela w okresie do dwóch tygodni od momentu zapoznania się ucznia z oceną. Za ocenę ze sprawdzianu uznaje się wtedy ocenę z poprawy.

 1. Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń powinien napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela w okresie do dwóch tygodni od pierwszego dnia pobytu w szkole. W przypadku jednodniowej nieobecności obowiązuje najbliższy termin ustalony przez nauczyciela. Rezygnacja (lub nieprzystąpienie do pisania w określonym terminie) równoznaczna jest z oceną 0/20 pkt.
 2. Kartkówki trwają około 10 – 15 min i obejmują materiał z 1 – 3 ostatnich lekcji. Kartkówki są obowiązkowe, a w przypadku nieobecności uczeń powinien napisać ją w terminie ustalonym przez nauczyciela w okresie do jednego tygodnia od powrotu do szkoły. Rezygnacja (lub nieprzystąpienie do pisania w określonym terminie) równoznaczna jest z oceną 0/10 punktów. Możliwość poprawy kartkówki do uzgodnienia z nauczycielem.
 3. W okresie przed klasyfikacją półroczną lub roczną terminy poprawy kartkówek lub innych sprawdzianów mogą ulec zmianie.
 4. Pozbawienie przywileju poprawiania ocen prac pisemnych z danego działu następuje w sytuacji:

1)     nieuczciwości ucznia podczas prac pisemnych - ściąganie, zmiana grupy na sprawdzianie/kartkówce, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych i inne - w dzienniku stosuje się zapis 0/10 lub 0/20 punktów z komentarzem "brak możliwości poprawy",

2)     odmowy pisania sprawdzianu/kartkówki - w dzienniku stosuje się zapis 0/10 lub 0/20 punktów z komentarzem "brak możliwości poprawy",

3)     braku zainteresowania ucznia nadrabianiem braków, zaległości, pokonywaniem trudności z danej partii materiału - unikanie lub rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych - w dzienniku dodaje się  komentarz "brak możliwości poprawy".

 1. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, pracach domowych i ćwiczeniach. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.
 2. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum nie otrzymują ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nauki.
 3. Prace plastyczne oceniane są na 5 punktów. Uczeń ma prawo poprawić ocenę do czasu uzyskania stopnia z kolejnej pracy.
 4. Ocenę roczną stanowi % punktów uzyskanych przez ucznia w trakcie całego roku szkolnego.
 5.  Warunkiem promocji jest uzyskanie minimum 30%. Przy czym w II  semestrze konieczne jest uzyskanie min. 20%.

 

§ 13

 

 1. Kryteria ustalenia klasyfikacyjnej oceny rocznej (śródrocznej):

1)     stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Przynajmniej z jednego dużego sprawdzianu działowego uzyskał ocenę celującą. Osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2)     stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował dobrze wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, potrafi zastosować wiadomości do samodzielnego rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych,

4)     stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu zadawalającym podstawowe wiadomości określone programem nauczania w danej klasie oraz umie rozwiązać zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności,

5)     stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktycznego niewielkim stopniu trudności na poziomie danej klasy,

6)     stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu na wyższym poziomie.

§ 14

 1. Zachowanie ucznia ocenia się zgodnie z sześciostopniową skalą ocen:

1)     wzorowe

2)     bardzo dobre

3)     dobre

4)     poprawne

5)     nieodpowiednie

6)     naganne.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego.
 2. Cele oceny  zachowania:

1)     kształtowanie:

a)      wrażliwości moralnej uczniów,

b)     umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,

c)      poczucia własnej wartości,

d)     mocnych stron charakteru,

e)      samodzielności,

f)       odpowiedzialności za siebie i innych,

g)      zachowań asertywnych,

h)     postawy patriotycznej,

2)     rozwijanie:

a)      umiejętności pracy w grupie,

b)     nawyków samokontroli,

c)      umiejętności samodzielnej pracy nad sobą,

d)     zainteresowań i pasji,

e)      umiejętności wzbudzania w sobie motywacji do pracy,

f)       umiejętności kultywowania i pielęgnowania tradycji regionalnych i narodowych.

 1. Treści oceny zachowania:

1)     przestrzeganie przepisów bhp,

2)     przejawianie troski o właściwy ubiór szkolny, wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

3)     okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

4)     przeciwstawianie się agresji i wulgarności,

5)     dbanie o mienie szkolne i estetykę otoczenia,

6)     wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,

7)     przezwyciężanie napotkanych trudności,

8)     systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,

9)     terminowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień,

10) inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

11) dbanie o dobre imię szkoły.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)     okazywanie szacunku innym osobom.;

8)     zaangażowanie w pracę nad projektem edukacyjnym.

 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w systemie punktowym:

1)     Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje pulę 100 punktów.

2)     Za zachowania pozytywne uczniowie otrzymują punkty dodatkowe, a za zachowania negatywne punkty są odejmowane.

3)     Ilość zdobytych punktów decyduje o ocenie śródrocznej i rocznej.

4)     Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w I i II semestrze roku szkolnego.

 1. Na podstawie ilości punktów zdobytych przez ucznia wychowawca ustala ocenę zachowania według skali:

1)      

wzorowe

powyżej 150 punktów

2)      

bardzo dobre

130- 150 punktów

3)      

dobre  

100- 129 punktów

4)      

poprawne

65- 99 punktów

5)      

nieodpowiednie

28- 64 punktów

6)      

naganne

poniżej 28 punktów

 1. Wychowawca wpisuje punkty ujemne po zakończeniu półrocza (roku szkolnego) za spóźnienia oraz nieusprawiedliwione nieobecności według schematu:

1)     5 godzin nieusprawiedliwionych                     2 punkty

2)     6-10 godzin nieusprawiedliwionych                4 punkty

3)     11- 15 godzin nieusprawiedliwionych             6 punktów

4)     16-19 godzin nieusprawiedliwionych              8 punktów

5)     powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych    10 punktów

6)     Każde następne 15 godzin nieusprawiedliwionych oznacza kolejne 5 punktów ujemnych.

7)     Dwukrotne spóźnienie się na zajęcia lekcyjne traktowane jest, jak jedna godzina nieusprawiedliwiona.

 1. Uwagi (pozytywne i negatywne) wraz z ilością przyznanych punktów są zapisywane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym każdej klasy.
 2. Wychowawca, oceniając zachowanie ucznia pod koniec każdego półrocza, ma do dyspozycji maksymalnie 15 punktów ujemnych lub dodatkowych według własnej opinii oraz opinii pracowników szkoły na temat zachowania ucznia. W przypadku uczniów nauczanych indywidualnie pula punktów do dyspozycji wychowawcy wynosi 30.
 3. W semestrze, w którym uczniowie realizują projekt edukacyjny mogą dodatkowo otrzymać 15 punktów za realizację poniższych wymagań ustalonych w 5 kategoriach:

1)     jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów postawionych w projekcie i podejmowaniu związanych z nim działań (0-3 p.),

2)     aktywnie współpracuje w zespole projektowym (0-3),

3)     właściwie wypełnia w zespole wyznaczone role i uczestniczy w konsultacjach (0-3),

4)     doprowadza prace projektowe do końca i publicznie prezentuje efekt końcowy (0-3),

5)     dokonuje samooceny adekwatnej do wkładu i efektów pracy nad projektem (0-3),

 1. W stosunku do uczniów realizujących projekt edukacyjny w I półroczu stosuje się następującą skalę ocen:

1)     Wzorowe                                        powyżej 160 p.

2)     Bardzo dobre                                  143- 160 p.

3)     Dobre                                            110- 142 p.

4)     Poprawne                                        73- 109 p.

5)     Nieodpowiednie                                31- 72 p.

6)     Naganne                                         poniżej 31 p.

 1. W stosunku do uczniów realizujących projekt edukacyjny w II półroczu stosuje się następującą skalę ocen:

1)     Wzorowe                                       powyżej 155 p.

2)     Bardzo dobre                                  138- 155 p.

3)     Dobre                                            105- 137 p.

4)     Poprawne                                       68- 104 p.

5)     Nieodpowiednie                               30- 67 p.

6)     Naganne                                        poniżej 30 p.

 1. Uczeń traci prawo do oceny wzorowej i bardzo dobrej zachowania, jeżeli w trakcie wywiązywania się z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego:

1)     nie wywiązuje się z przyjętych norm pracy w grupie lub

2)     nie realizuje przydzielonych zadań lub

3)     nie dotrzymuje terminów i systematycznego wykonywania prac w grupie lub

4)     jest nieobecny na konsultacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w czasie prezentacji, a jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona.

 1. Zbyt duża ilość punktów ujemnych zdobytych przez ucznia, wpływa na ograniczenie  możliwości uzyskania wysokiej oceny z zachowania. W takim wypadku stosuje się następujący schemat:

1)      

Od -6 do -9 punktów

ocena nie może być wyższa niż bardzo dobra

2)      

Od -10 do -18 punktów

ocena nie może być wyższa niż dobra

3)      

Od - 19 do -36 punktów

ocena nie może być wyższa niż poprawna

4)      

Od -37 do -55 punktów

ocena nie może być wyższa niż nieodpowiednia

5)      

Od - 56 i więcej punktów

ocena nie może być wyższa niż naganna

W przypadku ucznia, wobec którego zastosowano wymienione którąkolwiek z " Procedur i działań w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, przestępczości i agresji wśród młodzieży", decyzję dotyczącą ilości odejmowanych punktów podejmuje zespół wychowawczy.

 1. W szczególnych sytuacjach, np. dużej absencji ucznia, spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami, wychowawca po uzyskaniu zgody dyrektora oraz rady pedagogicznej może zwiększyć pulę przyznawanych punktów.
 1. Przykładowe zachowania uczniów, za które przyznawane są punkty dodatnie i ujemne:                                         

UWAGI POZYTYWNE

Ilość punktów dodatnich

 

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych (oceniamy każdorazowo)

 

a) w GP3

 

 

-uczestniczenie

1

 

1,2,3 miejsce

5,4,3

 

-wyróżnienie, laureat

3,5

 

b)miejskim

 

-uczestniczenie

2

 

-1,2,3 miejsce

8,7,6

 

-wyróżnienie, laureat

6,8

 

c)gminnym

 

-uczestniczenie

3

 

-1,2,3 miejsce

8,7,6

 

-wyróżnienie, laureat

6,8

 

d)powiatowym

 

-uczestniczenie

4

 

-1,2,3 miejsce

10,9,8

 

-wyróżnienie, laureat

8,1

 

e) rejonowym

 

-uczestniczenie

4

 

-1,2,3 miejsce

10,9,8

 

-wyróżnienie, laureat

8,10

 

f) wojewódzkim

 

-uczestniczenie

5

 

-1,2,3 miejsce

11,10,9

 

-wyróżnienie, laureat

9,11

 

g) krajowym

 

 

-uczestniczenie

5

 

-1,2,3 miejsce

11,10,9

 

-wyróżnienie, laureat

9,11

 

Udział w zawodach sportowych (oceniamy po ostatnim, najwyższym dla ucznia etapie)

 

 

a) miejski

 

 

-uczestniczenie

2

 

-1,2,3 miejsce

5,4,3

 

b) półpowiat

 

 

-1,2,3 miejsce

6,5,4

 

c) powiatowy

 

 

-1,2,3 miejsce

8,7,6

 

d) rejonowy

 

 

-1,2,3 miejsce

10,9,8

 

e) wojewódzki

 

 

-1,2,3 miejsce

12,11,10

 

f) krajowy

 

 

-1,2,3 miejsce

14,13,12

 

Aktywność na rzecz szkoły (oceniamy raz w semestrze)

0- 5

 

Przykładowe zachowania: praca w samorządzie uczniowskim, obsługa sprzętu, zaangażowanie w akcje charytatywne, wolontariat (zbiórki sprzętu, przedmiotów, słodyczy, makulatury, surowców wtórnych itp.), zaangażowanie w akcje w czasie wolnym od nauki szkolnej (np. sprzątanie Ziemi, prace porządkowe, prace remontowe, dekoracyjne itp.), poczet sztandarowy w czasie lekcyjnym, poczet sztandarowy w czasie pozalekcyjnym (usunąć)

 

Aktywność na rzecz szkoły (oceniamy każdorazowo)

0-5

 

Przykładowe zachowania: przygotowanie akademii, apelu, przedstawienia, zawodów sportowych, szkolnej imprezy, opracowanie scenariusza, odtworzenie roli, oprawa multimedialna, prace porządkowe i organizacyjne, obsługa sprzętu

 

Aktywność na rzecz klasy (oceniamy raz w semestrze)

0- 5

 

Przykładowe zachowania: praca w samorządzie klasowym, pełnienie funkcji dyżurnego, podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz klasy (np. przygotowanie lekcji wychowawczej, harmonogramu wycieczki), systematyczna pomoc kolegom mającym trudności w nauce lub nadrabiającym zaległości, sporadyczna pomoc kolegom mającym trudności w nauce lub nadrabiającym zaległości, przynoszenie przedmiotów użytecznych (usunąć)

 

Aktywność na rzecz klasy (oceniamy każdorazowo)

0-5

 

Przykładowe zachowania: dbałość o wystrój klasy, przygotowanie gazetek, dekorowanie, prace porządkowe, przygotowanie imprezy klasowej

 

Kultura osobista (oceniamy raz w semestrze zachowania wyróżniające się)

0-5

 

Przykładowe zachowania:  przestrzeganie zasad savoir-vivre'u, dbałość o kulturę słowa, postawa szacunku w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, postawa koleżeńska w stosunku do innych uczniów

 

Stosunek do obowiązków szkolnych (oceniamy raz w semestrze)

 

-usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności i brak spóźnień

5

 

-systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (90% frekwencji)

5

 

UWAGI NEGATYWNE

Ilość punktów

ujemnych

 

Zachowania negatywne podlegają ocenie każdorazowo. W zależności od stopnia ich szkodliwości rozróżniamy 3 kategorie zachowań:

 

I Zachowania o małej szkodliwości

-1

 

Przykładowe zachowania: wszystkie czynności rozpraszające uwagę nauczyciela i uczniów wykonywane bez pozwolenia nauczyciela, a także zachowania sporadyczne, incydentalne, nie mające większego wpływu na przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego, np.: rozmowa na lekcji bez pozwolenia, niewykonywanie poleceń, drobne sprzeczki, kłótnie, podejmowanie czynności, które nie są bezpośrednio związane z tematem lekcji,  pisanie liścików, gry, rysunki w zeszytach, zabawa przyborami szkolnymi, kopanie w krzesło, huśtanie się na krześle, chodzenie po klasie, otwieranie okna bez pozwolenia w klasie i na korytarzu, śmiechy, zaczepianie, śpiewanie na lekcjach bez pozwolenia, chichotanie, wydawanie niestosownych odgłosów, odwracanie się, tupanie, pstrykanie, krzyki, wrzaski na korytarzu, rozpylanie dezodorantów w salach lekcyjnych i na korytarzach, korzystanie z urządzeń elektronicznych, spożywanie posiłków i picie napojów na lekcjach, wnoszenie do sali lekcyjnej napojów i posiłków (poza plecakiem lub torbą szkolną), przychodzenie do szkoły w niestosownym stroju, makijażu, uczesaniu, niestosowne ozdoby, brak stroju apelowego, brak obuwia zamiennego, zaśmiecenie klasy, zanieczyszczenie korytarza, plucie, celowe chlapanie lub rozlewanie wody lub innych płynów, brak dbałości o higienę, siedzenie na schodach i podłogach podczas przerw, nieprzestrzeganie zasad savoir-vivre'u, nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów, brak zeszytu korespondencji z rodzicami, brak podpisu rodziców (opiekunów) pod uwagami, ocenami, informacjami, niewypełnianie powierzonych obowiązków, niewywiązywanie się z powierzonej funkcji.

 

II Zachowania o umiarkowanej szkodliwości

-2

 

Przykładowe zachowania: częste, powtarzające się zachowania mające  znaczny wpływ na przebieg procesu dydaktyczno –wychowawczego, dekoncentrujące uwagę nauczyciela oraz uczniów, np.: posługiwania się wulgarnym słownictwem, które nie jest kierowane do konkretnej osoby, niestosowne lub wulgarne komentarze dotyczące przebiegu lekcji, wyśmiewanie się z innych nie noszące znamion prześladowania, celowe zniszczenie mienia szkolnego lub osobistego ucznia, które nie powoduje trwałego uszkodzenia, bardzo częste spóźnianie się na lekcje, bardzo częste wychodzenie do toalety bez uzasadnionej przyczyny, prowokowanie negatywnych zachowań lub zachęcanie do nich, pomówienia i rozpowszechnianie kłamstw, przedrzeźnianie, popychanie,  przepychanie się podczas wchodzenia do klasy lub innych pomieszczeń.

 

III Zachowania o znacznej szkodliwości

-3

 

Przykładowe zachowania: notoryczne, celowe, demoralizująco wpływające na ogół klasy, a także zagrażają bezpieczeństwu np.: zakłócanie toku lekcji, zwracanie się do nauczyciela lub pracowników szkoły w arogancki sposób, podniesionym tonem, demonstracyjne odmawianie wykonywania poleceń nauczyciela, kłótnie z nauczycielem, niestosowne komentarze, kwestionowanie zasadności wydawanych przez nauczyciela poleceń lub uwag, demonstracyjne wychodzenie z klasy, demonstracyjne odmawianie wykonywania poleceń, wulgarne komentowanie poleceń nauczyciela, dogadywanie, okłamywanie, trzaskanie drzwiami, bójki, szarpanie, popychanie, podstawianie nogi, podnoszenie innych, przewracanie innych, opluwanie innych osób, rzucanie przedmiotami, bieganie po korytarzach, nieprzestrzeganie regulaminów pracowni, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych, podjudzanie  do prześladowania innych, inicjowanie konfliktów, agresja słowna ucznia w stosunku do innego ucznia, posługiwanie się wulgarnym słownictwem, które jest kierowane do konkretnej osoby lub osób, agresja słowna w stosunku do innego ucznia, zaczepki słowne, zaczepki fizyczne, słowne ubliżanie, obrażanie, znieważanie, przesuwanie lub przewracanie szafek w szatniach, opuszczanie sali lekcyjnej, budynku i terenu szkoły bez pozwolenia, przebywanie w miejscach zabronionych, sfałszowanie podpisu, oceny, usprawiedliwienia, zwolnienia, pisanie lub rycie na ławkach, krzesłach, ścianach.

 

 

 1. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca uwzględnia również samoocenę  ucznia oraz  ocenę dokonaną przez kolegów na podstawie obowiązujących w szkole kryteriów oceniania zachowania:

1)     Stosunek do obowiązków szkolnych (0-1 punkt)

2)     Praca na rzecz szkoły (0-1 punkt)

3)     Praca na rzecz klasy (0-1 punkt)

4)     Zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły (0-1 punkt)

5)     Zachowanie w stosunku do innych uczniów (0-1 punkt)

 

§ 15

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczani lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Uchylony
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

§ 16

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. W celu uzupełnienia braków uczeń może zwrócić się o pomoc do nauczyciela w trakcie pełnienia przez niego konsultacji, które odbywają się raz w tygodniu, w wyznaczonym na początku roku terminie.

 

Rozdział VII

 

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana

 rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

§ 17

 

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 1 miesiąca, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną.
 2. Prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ma uczeń, który spełnia następujące warunki:

1)     jego frekwencja jest wyższa niż 50 %,

2)     korzystał z pomocy nauczyciela na pełnionych przez niego dyżurach konsultacyjnych,

3)      w terminie dostarczał wymagane prace,

4)     wypełniał polecenia uczącego, a jego stosunek do wykonywanych zadań był odpowiedni,

5)     rodzice ubiegającego się o egzamin wypełniają obowiązki rodzica wobec szkoły (udział w wywiadówkach, comiesięcznych konsultacjach, zgłaszanie się na wezwania wychowawcy i uczących, znajomość postępów w nauce dziecka).

 1. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego                         z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

3a. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,

3)     nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. W sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic (prawny opiekun) oraz wychowawca klasy.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W  takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole        następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych i artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) sprawdzające proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
 5. Stopień trudności pytań, zadań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 6. Komisja sprawdzająca na podstawie egzaminu może:

1)     podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

2)     pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

 1. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     skład komisji,

2)     termin tych czynności,

3)     zadania sprawdzające (ćwiczenia egzaminacyjne),

4)     wyniki czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę.

5)     podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza         ocen ucznia.
 2. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie.

 

 

Rozdział VIII

 

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

§ 18

 

 1.  Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie 1 miesiąca, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z tą przewidywaną oceną.
 2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
 3. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział,                    do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
 4. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału               o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
 5. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
 6. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1)      imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

2)     termin spotkania zespołu,

3)     ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału,

4)     podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

 1. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.


Rozdział IX

 

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 19

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)     spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

3)  przechodzący ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, zgodnie z art. 20zh ust.3 i 3a UoSO.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust.4 pkt 2 i 3, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

§ 20

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. uchylony
 3. Egzamin klasyfikacyjny , o którym mowa w § 19 ust.2 ,3 i 4 pkt 1,przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć bez prawa głosu rodzice ucznia (prawni opiekunowie) oraz wychowawca klasy.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5a.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 1. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Komisja, o której mowa w pkt.2 ustala ocenę:

1)     pozytywną w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

2)     niedostateczną w przypadku, gdy uczeń nie opanował materiału nauczania z danego przedmiotu, tzn. nie uzyskał 30 % wymaganej ilości punktów.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)     termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)     imię i nazwisko ucznia,

5)     zadania egzaminacyjne,

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

Rozdział X

 

Zasady i procedura przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku odwołania się rodziców od oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania wystawionej niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny

 

§ 21

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 22.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 i § 22.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 22.

 

§ 22

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

1a. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2a.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2b. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji, przeprowadzającej  sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4a. W skład komisji, ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)     wychowawca oddziału;

3)     nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)     pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)     psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)     przedstawiciel rady rodziców.

4b. Komisja, o której mowa w ust.4a, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1.
  1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania sprawdzające;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

8a. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.4a, sporządza się protokół zawierający    w szczególności:

1)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)     termin posiedzenia komisji;

3)     imię i nazwisko ucznia;

4)     wynik głosowania;

5)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8b. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i 8a, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 2. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku sprawdzian przeprowadza się do 10 września, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Rozdział XI

 

Warunki promocji i uzyskania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem

 

§ 23

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

1)     jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2)     jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić        do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy, o którym mowa w art. 44m ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2a. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) jak również ćwiczenia i zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania   obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu poprawkowego;

4)     imię i nazwisko ucznia,

5)     zadania egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9a. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 1.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza odpowiednio klasę.
  1. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub jeżyka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 24

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 oraz § 23 ust. 11.

1a.  Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

3b. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, a który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 24a

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Uchylony.
  1. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 1. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1)     zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4;

2)     czas realizacji projektu edukacyjnego;

3)     termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4)     sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5)     inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji tego projektu edukacyjnego.
 3. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 4. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

9a. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą:

1)     nieobecność usprawiedliwiona ucznia,

2)     nauczanie indywidualne realizowane poza szkołą,

3)     realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą,

4)     indywidualny tok lub program nauki,

5)     inne szczególne przypadki.

9b. Dyrektor szkoły rozpatrzy indywidualnie przypadki uczniów przewlekle chorych i uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji tego projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Rozdział XII

 

Warunki ukończenia szkoły i uzyskania  świadectwa ukończenia szkoły  z wyróżnieniem

 

§ 25

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:

1)     w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

2)     przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego.

1a. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.1, powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do  egzaminu gimnazjalnego.

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3a. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

 

 

 

 

 

You are here: