• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

JESTEM CZŁOWIEKIEM, ŻYJĘ WŚRÓD LUDZI”

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

 

Szkolny program profilaktyki „Jestem człowiekiem, żyję wśród ludzi” jest adresowany do uczniów w wieku 13-16 – lat, którzy znajdują się w okresie dojrzewania. Charakterystyczne cechy tej fazy rozwoju to: „nadmiernie krytyczne spojrzenie na otoczenie, duża dociekliwość, niestałość emocjonalna, dążenie do uniezależnienia się i do określenia własnej tożsamości. Często towarzyszy temu postawa arogancji, uporu, braku kompromisu oraz poczucia szacunku dla starszych osób, aż do całkowitego odrzucenia norm i ocen określanych przez dorosłych. Nierzadko obserwuje się kłamstwa, ucieczki z domu, włóczęgostwo, kradzieże i wybryki chuligańskie. Mogą występować trudności wychowawcze, zamachy samobójcze, uzależnienie od  papierosów, alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, suplementów diety, technologii informacyjnych. W sytuacji zwiększonych wymagań szkolnych trudności wychowawcze przejawiają się niechęcią do nauki, wagarami, odmową chodzenia do szkoły. U wielu dorastających występują zaburzenia zachowania (postępowania), które charakteryzują się: labilnością nastroju, drażliwością, arogancją i bezpardonowością w słowach, co może stawać się przyczyną konfliktów z otoczeniem.”

Doc. dr hab. med. Czesław Szmigiel - fragment publikacji: "Domowy poradnik medyczny" pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

 3. Rozporządzenie MEN dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

 7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 9. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 10. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 11. Konwencja o Prawach Dziecka. 7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA OBEJMUJE:

 1. w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 2. w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

 3. w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających , substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE SZKOŁY OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy;

  2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

  3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

  4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

  5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

PARTNERZY DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, EDUKACYJNEJ, INFORMACYJNEJ I PROFILAKTYCZNEJ:

Jednostki samorządu terytorialnego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno- epidemiologiczne, Policja, pracodawcy, a także podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmioty, o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA I PROFILAKTYCZNA MOŻE BYĆ REALIZOWANA W RAMACH:

1) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

2) zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) zajęć edukacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1249 4) zajęć edukacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.3));

5) zajęć z wychowawcą;

6) zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357);

7) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, w formach określonych w tych przepisach. 3. Działalność, o której mowa w § 1, realizowana w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, może odbywać się w oddziale, grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole opiera się na diagnozie środowiska szkolnego pod kątem czynników ryzyka, czynników chroniących.

 

REALIZATORZY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, EDUKACYJNYCH, INFORMACYJNYCH, PROFILAKTYCZNYCH:

rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Policji, pracodawców, podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty.

 

FORMY REALIZACJI:

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, kółka zainteresowań, zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej( zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające, socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym), biblioterapia, tutoring, zajęcia prowadzone w świetlicy profilaktyczno – integracyjnej, zajęcia gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej, projekty edukacyjne, działalność Samorządu Uczniowskiego, apele, uroczystości, wycieczki, rajdy, warsztaty ekologiczne, konkursy, dni tematyczne, spotkania z rodzicami, warsztaty i prelekcje dla rodziców, szkolenia nauczycieli, działalność Wolontariatu, Szkolnego Koła PCK, prelekcje, pogadanki, programy profilaktyczne, warsztaty i szkolenia pracowników szkoły, mediacje rówieśnicze, debaty, treningi.

 

ZADANIA:

 1. Zapobieganie agresji, przemocy

 1. diagnoza zjawiska agresji na terenie szkoły (rodzaj, skala, przyczyny),

 2. niwelowanie przyczyn agresji wśród uczniów,

 3. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów,

 4. rozwijanie u młodzieży empatii (zdolności jednostki do rozumienia uczuć i myśli drugiej osoby)

 5. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem,

 6. organizowanie mediacji ,

 7. upowszechnianie sprawiedliwości naprawczej,

 8. organizowanie spotkań ze specjalistami na temat konsekwencji przemocy, agresji,

 9. podejmowanie działań interwencyjnych przy współpracy z instytucjami

 

 1. Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych

 1. promowanie norm przeciwnych do używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 2. kształtowanie odpowiedzialności uczniów za własne życie, zdrowie, bezpieczeństwo jako alternatywa zachowań ryzykownych,

 3. podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub redukowanie czynników ryzyka oraz wzmacniających czynniki chroniące

 4. realizacja programów rekomendowanych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Sanepid i Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Promowanie zdrowego stylu życia

 1. rozwój fizyczny

 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,

 • organizacja zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój fizyczny uczniów,

 • organizacja wycieczek o charakterze rekreacyjnym,

 • profilaktyka i korekcja wad postawy,

 • troska o zdrowie i życie - wdrażanie uczniów do przestrzegania przepisów BHP, ruchu drogowego ,

 • wdrażanie uczniów do troski o higienę osobistą, ochrony przed chorobami

 • kształtowanie postaw i umiejętności prozdrowotnych – trening I pomocy

 1. higiena psychiczna:

 • promowanie pozytywnych wartości ogólnoludzkich,

 • zapoznanie uczniów z zasadami higieny psychicznej,

 • wdrażanie uczniów do stosowania zasad higieny psychicznej w codziennym życiu,

 • trening relaksacji,

 • tworzenie pozytywnego klimatu w szkole, sprzyjanie nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, a nauczycielami,

 • edukacja uczniów dotycząca efektywnych sposobów pokonywania trudności,

 • wspieranie i motywowanie uczniów do pokonywania trudności, rozwiązywania problemów,

 • wspieranie edukacji rówieśniczej

 • zapoznanie uczniów ze strukturą oraz działalnością instytucji zajmujących się wsparciem psychologicznym i poradnictwem dla młodzieży na lokalnym terenie,

 1. zdrowe żywienie

 • wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu zdrowego żywienia,

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu wiedzy na temat zdrowego żywienia w praktyce,

 • motywowanie uczniów do promowania zdrowego żywienia w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,

 • organizacja przedsięwzięć promujących zdrowe żywienie - realizacja programu „Szkoła promująca zdrowie”

 1. Profilaktyka cyberprzemocy, netoholizmu

 1. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu,

 2. zapoznanie uczniów z formami cyberprzemocy i konsekwencjami związanymi z jej stosowaniem,

 3. poradnictwo dla ofiar cyberprzemocy – osoby i instytucje pomocowe,

 4. promowanie działań związanych z pozytywnym wykorzystaniem Internetu, wdrażanie uczniów do ich podejmowania,

 5. motywowanie uczniów do stosowania zasad higieny umysłowej podczas pracy z komputerem i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi.

 1. Działania interwencyjne

 1. korekta i uzupełnianie szkolnych procedur współpracy z Policją, Strażą Miejską, Sądem dla Nieletnich oraz innymi instytucjami nadzoru i kontroli,

 2. zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkolnymi procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych,

 3. konsekwentne stosowanie procedur przy współpracy z odpowiednimi osobami i instytucjami,

 4. kierowanie rodziców uczniów , wobec których zastosowano szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych do specjalistycznych instytucji zajmujących się pomocą, wsparciem i terapią,

 5. kierowanie spraw noszących znamiona demoralizacji, czynów karalnych do Sądu Rejonowego w Pszczynie – Wydział Rodzinny i Nieletnich,

 6. kierowanie spraw noszących znamiona przemocy wobec dziecka do MOPS ( w ramach procedury Niebieskiej Karty), Sądu Rejonowego w Pszczynie, Prokuratury,

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 1. wyposażanie nauczycieli i pracowników obsługi w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zaburzeń wieku rozwojowego, chorób psychicznych,

 • rodzajów oraz działania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, nowe substancje psychoaktywne (NSP), leków i suplementów diety,

 • profilaktyki agresji i przemocy,

 • cyberprzemocy,

 • nowych form uzależnień wśród młodzieży,

 • sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów,

 • zdrowego żywienia,

 • metod wczesnej interwencji,

 • sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych,

 • profilaktyki HIV, AIDS

 1. rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie promowania zdrowego stylu życia, stwarzania uczniom środowiska sprzyjającego zdrowiu,

 2. motywowanie nauczycieli do poszukiwania nowych, skutecznych metod pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem, podejmującym czyny ryzykowne, wczesną inicjację seksualną.

 

 

 1. Edukacja rodziców

 1. wyposażanie rodziców w wiedzę na temat rodzajów oraz skutków stosowania substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne,

 2. kształtowanie umiejętności rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych, psychoaktywnych, odurzających , zastępczych oraz podejmowania działań profilaktycznych, naprawczych

 3. zapoznanie rodziców z ofertą specjalistycznych instytucji pomocowych w przypadku zaburzeń i chorób psychicznych, zagrożenia uzależnieniem, cyberprzemocą;

 4. wyposażenie w wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia, zaburzeń odżywiania, procedur postępowania w przypadku problemów dziecka z prawidłowym odżywianiem,

 5. informowanie o konsekwencjach prawnych związanych z naruszaniem przepisów prawnych dotyczących narkomanii, alkoholizmu, paleniu tytoniu, czynów karalnych, demoralizacji,

 6. motywowanie do współpracy ze szkołą w podejmowaniu działań prozdrowotnych.

 1. Pomoc dziecku i jego rodzinie:

 1. diagnoza indywidualnych potrzeb uczniów.

 2. udzielanie uczniom pomocy stosownie do rozpoznania:

 • pomoc materialna

 • pomoc dydaktyczna

 • opieka w czasie wolnym od zajęć

 • opieka psychologiczna

 • doradztwo zawodowe

 • rozwijanie zainteresowań i talentów

 • organizowanie różnych form terapii – arteterapia, socjoterapia, biblioterapia

 • korekta wad postawy

 1. upowszechnianie informacji na temat osób i instytucji zajmujących się pomocą dziecku i jego rodzinie,

 2. opieka nad uczniami z rodzin zastępczych, współpraca z PCPR w Bielsku – Białej.

 

 

Uchwała Rady Rodziców nr 13/RR 2015-2016 z dnia 14 stycznia 2016r.

You are here: