• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin klas sportowych

REGULAMIN UCZNIA KLASY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ

 

 

Opracowany na podstawie i w zgodności z:

 • Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz.U. Nr 25 poz. 113 z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752);
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. (Dz.U. 2002/126/1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego;
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603 z późn. zm.) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.

 

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym.
 2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z w/w klasy.
 3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi pion klas z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej.
 4. Uczniowie w/w klas realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego w zakresie piłki nożnej.
 5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada trener, równocześnie reprezentuje on szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi.

 

 

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania z wychowania fizycznego w zakresie piłki nożnej. Warunkiem przyjęcia do klasy jest pozytywnie zakończony proces rekrutacyjny.
 2. Cykl kształcenia sportowego w gimnazjum trwa 3 lata. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w treningach na danym etapie edukacyjnym zostaje on przeniesiony do innej klasy.
 3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubem  sportowym UMKS „Trójka”.

§ 2

 1. Uczniem klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 2. Uczniowie w/w klas wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Zasadach naboru do klas z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej”, znajdujących się w dokumentacji Gimnazjum Publicznego nr 3.
 3. W niektórych przypadkach o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor.
 4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy równoległej z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez jego trenera, wychowawcę, zespół wychowawczy oraz Radę Pedagogiczną.

 

§ 3

 1. Nauczyciel dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia (pozytywnej lub negatywnej) w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach po obozie sportowym.
 2. Uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do szkoły obwodowej lub do innej klasy równoległej, szczególnie w razie:

1)     notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie;

2)     stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek;

3)     osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;

4)     częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez usprawiedliwienia;

5)     stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.

 1. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy rodzice powiadomieni winni być na miesiąc przed terminem.
 2. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie, bez zachowania postanowień pkt. 2.

 

§ 4

Z uwagi na konieczność uczestniczenia uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej w różnorodnych typach rozgrywek sportowych uczniowie w/w klas mają możliwość wstąpienia do UMKS „Trójka” funkcjonującego przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.  

 

§ 5

 1. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez lekarza sportowego) oraz zgody rodziców.
 2. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz :

1)     zawody organizowane w ramach ligi;

2)     zawody organizowane przez związki sportowe oraz inne organizacje w tym szkoły;

3)     letnie i zimowe obozy sportowe (lub zamiennie zajęcia podczas wakacji i ferii).

 1. Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki, pełną odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice.

 

§ 6

Szkoła zapewnia uczniom klas z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej:

1)     10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu;

2)     wyspecjalizowaną kadrę trenerską;

3)     pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów potrzebujących pomocy;

4)     nagrody dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe;

5)     opiekę psychologiczno-pedagogiczną;

6)     wyjazdy na letnie obozy sportowe;

7)     podstawową opiekę medyczną;

8)     odpowiednią bazę treningową;

9)     podstawowy sprzęt sportowy;

10)zniżki na basen;

11)współpracę z UMKS „Trójka”.

 

 

Dział II

 

 PRAWA UCZNIA

KLASY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ

 

§ 7

 

Uczeń klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej ma wszystkie prawa ucznia Gimnazjum Publicznego nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, a ponadto:

 1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenera w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze);
 2. Ma prawo do korzystania, pod opieką trenera grupy sportowej, ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły;
 3. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w okresie tygodnia;
 4. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.

 

Dział III

 

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ

 

 § 8

Uczeń klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki nożnej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów dotyczących uczniów w Gimnazjum Publicznym nr 3, a ponadto ma obowiązek:

 1. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć;
 2. Reprezentować godnie szkołę, miasto Czechowice-Dziedzice we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego;
 3. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim;
 4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego;
 5. Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących;
 6. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów;
 7. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie obozów i wycieczek;
 8. Długotrwałą (powyżej 5 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim;
 9. Z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych;
 10. Poinformować niezwłocznie (co najmniej na miesiąc przed) o niemożności uczestnictwa w organizowanym obozie czy (najpóźniej na 2 dzień po ogłoszeniu listy uczestników) w zawodach zapowiadanych w procesie szkolenia.

 

 

Dział IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 1. Wobec uczenia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w nauce przewidziane są kary zgodnie z WSO i Regulaminem Oceniania Zachowania, a ponadto może ponieść karę w postaci:

1)     pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych;

2)     pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym;

3)     usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów  ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału w tych imprezach;

4)     zawieszenie w pełnieniu funkcji samorządowych.

 1. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor w porozumieniu z nauczycielem  wychowania fizycznego oraz wychowawcą klasy.

 

§ 10

 1. W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w regulaminie, uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych formach. 
 2. Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców korzystać mogą z pomocy szkoły lub klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły lub klubu);
 3. Szczegółowy termin obozu dyrektor lub trener ma obowiązek podać najpóźniej z miesięcznym wyprzedzeniem;
 4. Zaplanowany wcześniej wyjazd na zawody lub obóz może ulec przesunięciu lub odwołaniu tylko w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów i uzgodnieniu tego faktu z rodzicami uczniów klas sportowych;
 5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
You are here: