• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

 

§ 17

 

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 1 miesiąca, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną.

 2. Prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ma uczeń, który spełnia następujące warunki:

 1. jego frekwencja jest wyższa niż 50 %,

 2. korzystał z pomocy nauczyciela na pełnionych przez niego dyżurach konsultacyjnych,

 3. w terminie dostarczał wymagane prace,

 4. wypełniał polecenia uczącego, a jego stosunek do wykonywanych zadań był odpowiedni,

 5. rodzice ubiegającego się o egzamin wypełniają obowiązki rodzica wobec szkoły (udział w wywiadówkach, comiesięcznych konsultacjach, zgłaszanie się na wezwania wychowawcy i uczących, znajomość postępów w nauce dziecka).

 1. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

3a. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,

  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. W sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic (prawny opiekun) oraz wychowawca klasy.

 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W  takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych i artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 4. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) sprawdzające proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.

 5. Stopień trudności pytań, zadań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

 6. Komisja sprawdzająca na podstawie egzaminu może:

  1. podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

  2. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

 1. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji,

 2. termin tych czynności,

 3. zadania sprawdzające (ćwiczenia egzaminacyjne),

 4. wyniki czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę.

 5. podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie.

You are here: