• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 19

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  3. przechodzący ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, zgodnie z art. 20zhust.3 i 3a UoSO.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 1. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust.4 pkt 2 i 3, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

     2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

§ 20

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 2. uchylony

 1. Egzamin klasyfikacyjny , o którym mowa w § 19 ust.2 ,3 i 4 pkt 1,przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

     1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

     2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć bez prawa głosu rodzice ucznia (prawni opiekunowie) oraz wychowawca klasy.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5a. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 1. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Komisja, o której mowa w pkt.2 ustala ocenę:

 1. pozytywną w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

 2. niedostateczną w przypadku, gdy uczeń nie opanował materiału nauczania z danego przedmiotu, tzn. nie uzyskał 30 % wymaganej ilości punktów.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 4. imię i nazwisko ucznia,

 5. zadania egzaminacyjne,

 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

You are here: