• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Przygotowania

SEMINARIUM  KONTAKTOWE   w  TURCJI
Antalya   marzec  2012


Tytuł :  „ Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa “
Zarządzanie projektami i  międzynarodowa współpraca w europejskim
programie „Uczenie się przez całe życie”

 

Działania przygotowawcze  podjęte przed szkoleniem wynikające z wniosku
o dofinansowanie złożonego do Agencji Narodowej programu Comenius
w Warszawie

 

1. Reklama programu Comenius w szkole :

-  ogólnoszkolna wystawa informacyjna  z wykorzystaniem materiałów
reklamowych pozyskanych z FRSE  Warszawa  
XI  2011

2. Przekazanie materiałów informacyjnych i reklamowych „ Programu Comenius,
e Twinning, Asystentura językowa ” nauczycielom języków obcych   XI 2011

3.Poinformowanie nauczycieli o seminarium kontaktowym i budowanie dobrego klimatu
do współpracy :

-  na zebraniu Rady Pedagogicznej Dyrekcja szkoły poinformowała o uzyskanym

dofinansowaniu i możliwości zaprezentowania szkoły, regionu oraz nawiązania
międzynarodowej współpracy ze szkołami UE   
XII   2011

4. Ogólnoszkolna ankieta na temat dziedzin międzynarodowej współpracy
- uczniowie wybierają tematy do międzynarodowej współpracy uwzględniając
mocne strony szkoły i jej priorytety      XII  2011

5. Określenie zakresu przyszłej współpracy : 
-  poinformowanie  społeczności szkolnej o wynikach ankiety   I  2012

Uczniowie wybrali dziedziny :

1. sport

2. muzyka

3. kultura

4. informatyka

5. geografia


6.   Lekcje informacyjne dla uczniów o programie  COMENIUS    I – III  2012
7.   Utworzenie zespołu przygotowującego projekt :  I  2012

nauczyciele języków obcych      wf

muzyki                                        informatyki

geografii                                     zajęcia artystyczne


8.  Opracowanie szkicu przyszłego projektu Comeniusa

9.  Upowszechnienie informacji o seminarium i reklama programu Comenius
-  Gazetka  „Języki obce”
Tematy:   Cele seminarium kontaktowego  Turcja 2012
Znani Europejczycy – postaci historyczne

 

10.   Przedstawienie uczniom szkicu projektu, jego tematyki  
–  uczniowie proponują działania jakie mogłyby zostać przeprowadzone podczas
realizacji do projektu    ( I  - II  2012 )


11.  Przygotowanie materiałów reklamujących szkołę i region na seminarium :

-  uczniowie klas 1 wykonują albumy plastyczne i  prezentacje multimedialne

a.   Autoprezentacja uczniów

b.   Prezentacja miasta i regionu

c.   Reklama szkoły –  multimedialna wizytówka  szkoły

/ koordynacja działań z nauczycielami języków obcych, informatyki,
wychowania fizycznego,  polonistami, nauczycielem historii /
12. Nawiązanie kontaktu ze szkołami w lokalnym środowisku mającymi
doświadczenie  w międzynarodowych kontaktach   XII – II  2012

13. Nawiązanie kontaktu z lokalnymi organami w celu pozyskanie materiałów

reklamowych i upominków dla uczestników seminarium

-  pismo do organów lokalnych    I   2011

 

14. Przebudowa strony internetowej na potrzeby seminarium kontaktowego

( informacje o programie Comenius +  reklama szkoły )

-  do wglądu dla nauczycieli z innych szkół UE uczestniczących w seminarium

-  do wglądu dla Agencji Narodowej w Warszawie dla celów informacyjnych

/ zespół projektu Comenius /     
15. Zapoznanie się z historią i kulturą Turcji

Zapoznanie się warunkami społecznymi i politycznymi oraz  oświatą w Turcji

/ uczestnik seminarium/

You are here: