• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Efekty

                                                    Seminarium

 „ Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in  Europa
        „ Zarządzanie projektami i międzynarodowa współpraca w partnerskich projektach szkół  w Europie”

TEMATYKA

obejmowała zagadnienia dotyczące rozwijania międzynarodowych kontaktów między szkołami Unii Europejskiej z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz finansowania i wspierania projektów przez europejskie instytucje i fundacje.            

    Program seminarium uwzględniał wszystkie aspekty niezbędne do zbudowania bazy informacji, doświadczeń społecznych i praktycznych przygotowujących do podjęcia międzynarodowej współpracy. Podczas zajęć uczestnicy uzyskali wiedzę merytoryczną dotyczącą realizacji projektów międzynarodowych, brali udział  ćwiczeniach praktycznych,  interkulturowych, poznali różne obszary życia społecznego w Turcji, zabytki i historię Antalii.      

 FORMY i  METODY  PRACY

Podczas seminarium zastosowano różnorodne formy pracy i metody:
praca indywidualna, nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych podczas warsztatów, ćwiczenia praktyczne, wykłady, prezentacje multimedialne, wizyta w szkole, wycieczki, przedstawienie w operze, zajęcia integracyjne.

UCZESTNICY

W seminarium uczestniczyło 19 przedstawicieli szkół europejskich z  8 krajów:

Łotwa, Niemcy,
Polska, Grecja,

Węgry, Austria,

Słowacja i Słowenia.

Gościem uczestniczącym w zajęciach była nauczycielka z Turcji Sürreya Gökce.

Zajęcia prowadzone były przez  wykładowców Instytutu Europejskiego Doskonalenia Nauczycieli z Hamburga Dzintrę Abersone i Reinharda Dreyer oraz nauczyciela-doradcę ds. projektów międzynarodowych z Poznania p. Edytę Sobczak.

Tematyka seminarium:

1.   Wzajemna prezentacja uczestników, wycieczka w góry, zwyczaje kulinarne w Turcji

2.   System kształcenia i aspekty życia społecznego w Turcji

3.   Prezentacja programów wspierających europejskie projekty wymiany uczniów i kryteria przyznawania funduszy

4.   Model pracy w poszczególnych etapach międzykulturowych projektów
      a. przygotowania do projektu   
      b. zainicjowanie projektu
      c. etap planowania projektu

5.   Interkulturowa współpraca na przykładzie wizyty przygotowawczej

6.   Warsztat  A:  Rozwijanie wielokulturowych projektów

       Warsztat  B:  Zasady zaufania we współpracy przy realizacji projektu,

       Międzykulturowe zabawy interaktywne w pracy metodą projektu

7.   Możliwości finansowania projektów z programu „ Uczenie się przez całe życie”

8.   Opracowanie formularza wniosku Comenius dla dwustronnych i wielostronnych projektów

9.   Warsztat  C:  Opracowanie celów projektu

      Warsztat  D:  Międzykulturowe różnice a jakość porozumiewania się

10.  Zwiedzanie Antalii i wizyta w meczecie


11.  Prezentacja krajów i szkół uczestników seminarium:

       *   Prezentacja o Polsce i regionie

       *   Reklama Gimnazjum nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach

            a. działalność  sportowa / językowa / artystyczna

            b. przedstawienie  materiałów reklamowych o mieście przekazanych przez Urząd Miasta w Czechowicach - Dziedzicach

 12.  „ Zasady etykiety” w międzykulturowej pracy metodą projektu w Europie Korzyści i niebezpieczeństwa uprzedzeń

13.  Modele pracy w międzynarodowej współpracy

a. etap realizacji projektu 
b. etap zamknięcia projektu  
c. etap po zakończeniu projektu

14.  Kształtowanie kompetencji interkulturowych

15.  Warsztat  E:  Interkulturowa współpraca w projekcie

       Warsztat  F:  Różni ludzie - różne kultury we własnym kraju

16.   Postrzeganie obcej kultury poprzez własną kulturę, międzykulturowe interakcje

 17.  Europejskie instytucje i fundacje finansujące projekty, -PAD ( Pedagogiczna Wymiana),  Europeans For Peace, -Fundacja West-Östliche Begegnungen -  prywatni sponsorzy,- Fundraising

18.  Warsztat G:  Promocja projektu – upowszechnianie w lokalnym otoczeniu/

       Warsztat H:  Przygotowanie zespołu do interkulturowej pracy w projekcie

       Warsztat  I:  Rozwijanie projektów wymiany uczniów i partnerskich projektów szkół

       Warsztat  J:  Rola zaufania w pracy nad projektem – szukanie partnerów do projektu

       Warsztat K:  Różnice międzykulturowe a jakość komunikacji 


19.  Wizyta w szkole

20.  Prezentacja efektów pracy na warsztatach

21.  Strategie rozpowszechniania  wyników warsztatów

22.  Ewaluacja seminarium /  Informacja zwrotna uczestników seminarium

 

KORZYŚCI  WYNIKAJĄCE  Z UDZIAŁU W SEMINARIUM
EFEKTY  PRACY

 

A. UCZESTNIK

    a. Udział w seminarium rozwinął osobiste kompetencje. Nabyłam umiejętności społeczne, które pomogą mi właściwie kształtować stosunki interpersonalne nastawione na tolerancję, otwartość i zrozumienie innych

   b. Zdobyta wiedza pomoże mi lepiej planować, decydować i bardziej odpowiedzialnie kierować swoją pracą i zespołem. Przy podejmowaniu działań będę wykorzystywać pomysły i doświadczenia zdobyte za granicą.

  c. Dzięki seminarium nawiązałam kontakty międzynarodowe z nauczycielami szkół Unii Europejskiej

 d. Zrealizowałam cele poznawcze

 e. Pod względem zawodowym zdobyłam nowe doświadczenia. Nauczyłam się jak organizować szkolne projekty międzynarodowe i je dokumentować.

 f.  Udoskonaliłam kompetencje językowe

 g.  Chciałabym nawiązane kontakty wykorzystać do przeprowadzenia  projektu znajomość realiów i mentalności osób z różnych kultur poprawi skuteczność osiąganych celów. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże mi również w uzyskaniu finansowej pomocy instytucji i władz w lokalnym regionie

 

B. SZKOŁA

a. Szkoła ma szansę na rozpoczęcie międzynarodowej współpracy i wymianę uczniów 

b.  Poznałam potencjalnych partnerów do projektu

c.  Szkoła posiada opracowany przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie projektu

d.  Uczniowie szkoły mogą rozpocząć wymianę maili ze szkołą w Słowacji i w Niemczech

e.  Uczestnictwo w międzynarodowym seminarium kontaktowym może być przykładem dla innych nauczycieli jak można wykorzystać dofinansowanie ze środków unijnych

f.  Społeczność szkolna zainteresowała się programem Comenius. Uczniowie i nauczyciele wykazali chęć do współdziałania na rzecz propagowania treści europejskich

g.  Nauczanie języków obcych stało się bardziej atrakcyjne wśród uczniów i zwiększyło się zainteresowanie innymi krajami.

h.  Szkoła upowszechnia działalność międzynarodową przekazując ją rodzicom i uczniom na wspólnych spotkaniach, gazetkach szkolnych, podczas szkolnych imprez i publikacjach na stronie internetowej szkoły przez co zwiększa się atrakcyjność szkoły jako placówki oświatowej.

 

OCENA   SEMINARIUM

 

1. WYKŁADOWCY

Wykładowcy posiadali odpowiednie podejście pedagogiczne, uwzględniali potrzeby poznawcze uczestników seminarium i potrafili zachęcić do wysiłku poprzez zróżnicowane metody pracy.

2. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jakość materiałów szkoleniowych była bardzo dobra. Przed rozpoczęciem seminarium każdy uczestnik otrzymał od organizatorów maile z zalecaną bibliografią, szczegółowe materiały informacyjne dotyczące realiów kulturoznawczych w Turcji i miejsca zakwaterowania.
Ponadto nauczyciele otrzymali imienną teczkę z materiałami szkoleniowymi.
Sala konferencyjna wyposażona była w sprzęt multimedialny, który był do dyspozycji uczestników. Wykładowcy stosowali technologie informacyjno-komunikacyjne, prezentacje multimedialne i urozmaicone pomoce dydaktyczne.   

 

PODSUMOWANIE

Seminarium było bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone. Organizatorzy dołożyli starań aby program był urozmaicony, wszechstronny, dostarczał przeżyć kulturalnych i jednocześnie przekazywał konkretną wiedzę merytoryczną połączoną ze zdobywaniem własnych doświadczeń.

Warto podkreślić dużą pomysłowość, zaangażowanie uczestników i wykładowców, dzięki czemu zajęcia były atrakcyjne. Mocną stroną była życzliwa i przyjazna atmosfera a zgrany zespół uczestników gwarantował dobre efekty pracy podczas ćwiczeń praktycznych.

 

Opracowała: Ewa Dobija 

You are here: