• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin Rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

im. Ignacego Łukasiewicza

w Czechowicach-Dziedzicach

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2017r.: Prawo oświatowe (poz. 59) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo światowe (poz. 60). 

 2. Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 26.01.2017r.

 

§ 1

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie przyjmowani są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji),

 2. na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji).

 1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.

 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci sześcioletnie, których rodzice deklarują wcześniejsze rozpoczęcie nauki, (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) i które ponadto odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, strona internetowa - informuje rodziców (prawnychopiekunów) o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do dnia 15 marca.

§ 2

  1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagęnastępujące kryteria:

   1. dziecko z zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt)

   2. dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której kandyduje (32 pkt)

   3. dziecko posiadające rodzeństwo w placówce (16 pkt)

   4. korzystny dojazd do szkoły(8 pkt)

   5. opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (4 pkt)

   6. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje (2 pkt).

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 1.

 2. Wniosek i oświadczenia rodziców należy złożyć w terminie od 15-30 kwietnia w sekretariacie szkoły.

 3. W przypadku, równej ilości punktów opisanych w p. 1a, 1b, 1c, 1d 1e, 1f, decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

§ 3

  1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

2. Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3 w terminie do 9 maja.

 1. W wyniku weryfikacji komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji do dnia 12 maja.

 2. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 25 maja – potwierdzenie woli (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji). Brak potwierdzenia skutkuje nieumieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych.

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I do dnia 31maja.

6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 

 

§ 4

   1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§5

W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminach zawartych w zarządzeniu Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 26.01.2017r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora szkoły z dnia 1 marca 2017r.

Formularz zgłoszeniowy

Zapisu dziecka do klasy 1 można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania: 

Formularz zgłoszenia dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 6

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6

 

 

Ulice:

Bestwińska

Chłodna

Dębowa

Dworcowa

Falista

Jodłowa

Kraszewskiego

Legionów (od ronda przy Biedronce do Jodłowej strona lewa w kierunku Bielska-Białej

od Glicmanki do ul. Kukułczej – strona prawa w kierunku Bielska-Białej)

 

Łukasiewicza

Łukowa

Marianki

Pionkowa

Pocztowa (do ul. Jodłowej)

Prusa

Szwajcarska Dolina

Ślepa

Wąska

Zabiele

Formularz zgłoszeniowy dla dzieci spoza rejonu

 

Czytaj więcej: Formularz zgłoszeniowy dla dzieci spoza rejonu

You are here: